Friday, 16 September 2011

ERTHYGL A GYHOEDDWYD YM MHAPUR WYTHNOSOL 'Y CYMRO' HEDDIW : NEGES DYDD GLYNDŴR LLYSGENHADAETH GLYNDŴR I'R GENEDL


Mae gyd-ddigwy ddiad cyfleus bod y rhifyn yma o’r ‘Cymro’ yn dod allan ar 16 Medi sef, ‘Dydd Glyndŵr’, dydd i’w ddathlu ac i chwifio baner Owain Glyndŵr ar adeiladau Dinesig yn ogystal â gan fusnesau ac unigolion ar hyd a lled y wlad. Yn bendant,  mae’r ymarferiad yma wedi cydio ac ar gynnydd ers i Lysgenhadaeth Glyndŵr berswadio cyfanwerthwyr i ddarparu baneri Glyndŵr a fyddai’n ddigon rhad ar gyfer poced pawb yn y flwyddyn 2000, ac wrth gwrs, rydym yn manteisio ar bob cyfle i atgoffa pobl i’w chwifio. Yn ogystal, mewn menter ar y cyd â Siop Crefftau’r Castell, Caerdydd bu i Lysgenhadaeth Glyndŵr anrhegu un enfawr wedi ei brodio i’r Cynulliad Cymreig yn 2001 wedi iddyn nhw basio i’w chwifio uwchben y Cynulliad ar Ddydd Glyndŵr yn flynyddol (er, dylent fod yn ddigon hyderus i’w chwifio drwy’r flwyddyn erbyn hyn!) ac anrhegwyd un tebyg i’r Eisteddfod Genedlaethol sydd hefyd yn ei chwifio uwchben y pafiliwn drwy gydol wythnos yr Eisteddfod yn flynyddol. Bu i’r Llysgenhadaeth, yn ogystal, anrhegu rhai cryf i Brifysgol Glyndŵr, Wrecsam a Chyngor Castell Nedd a gwn bod y brifysgol ym Mangor a’r Llyfrgell Genedlaethol yn ei chwifio’n flynyddol yn ogystal â nifer cynyddol o gestyll sydd dan ofal ‘Cadw’ a bod trefi megis, Pwllheli, Penrhyndeudraeth, Machynlleth yn fôr o’r baneri drwy gydol yr haf  - os nad drwy gydol y flwyddyn, ac mae’r Llysgenhadaeth newydd gyflenwi tref Corwen ac ugain ohonynt.
     
Heb os, mae chwifio baner Glyndŵr yn her ac yn ddatganiad pendant bod Pobl Glyndŵr  “yma o hyd” ac mae chwifio’r faner yn gyfrwng sy’n atgoffa pawb o’r ffaith bod cynulliad o Gymry dewr wedi ymgasglu yng Nglyndyfrdwy ar Fedi 16 1400, ac wedi ymrwymo eu hunain i’r ymgyrch i adfer ‘Sofraniaeth Cenedlaethol’ a rhyddid i’r Cymry mewn cenedl annibynnol.

Mae’n holl bwysig ar yr adeg yma yn ein hanes, yn nhyb Llysgenhadaeth Glyndŵr, i atgoffa pobl Cymru am y brwydro dewr a’r aberth a gymrodd le yn ystod ymgyrch hir Owain Glyndŵr i ennill Annibyniaeth ac i adfer Sofraniaeth y Cymry, am fod y Blaid, sydd yn honni i fod yn ‘Blaid Cenedlaethol’, wedi dewis, unwaith eto, yn eu cynhadledd flynyddol eleni i anwybyddu’r aberth hynny a wnaed gan Gymry oes Glyndŵr yn ogystal â’u dyheadau am Gymru rydd.

Mae ‘Plaid’ wedi penderfynu eu bod am ymgyrchu am Annibyniaeth o fewn i Ewrop. H.y. Mae ‘Plaid’ am ymgyrchu i ni ffeirio o fod yn drefedigaeth o Loegr i fod yn drefedigaeth o Ewrop yn hytrach na dilyn esiampl yr Alban i fynnu Annibyniaeth lawn a dim llai!
Wedi’r cwbl, fe ddylai ‘Plaid’ fod wedi dysgu gwers neu ddwy o’r hyn sydd wedi digwydd i genhedloedd eraill fel Iwerddon, Groeg, Sbaen a Phortiwgal sydd eisoes yn rhanbarthau o Ymerodraeth Ewrop. Do, cawsant filiynau mewn nawdd o Ewrop i ddatblygu. Cafodd y miliynau yna ei lyncu ar brosiectau aneffeithiol a roddwyd gerbron gan ddatblygwyr cyfalafol. Ysbeiliwyd y gweddill o’r arian gan fanciau ysglyfaethus a rŵan, wrth i’r  hwch fynd drwy’r siop, mae’n rhaid i’r gwledydd a nodwyd gwerthu eu hasedau i dalu’r buddsoddiad yn ôl i  Ewrop!

Pwy yng Nghymru felly byddai’n elwa o Gymru ‘Annibynnol’ o fewn i Ymerodraeth Ewrop? Os edrychir ar yr esiamplau uchod, dim y di-breintiedig, y di-waith a’r claf yn bendant ond y cyfalafwyr Cymreig barus a diystyriol hynny sy’n fwy na pharod i gydweithio a chyfalafwyr mawr fyd eang i ysbeilio asedau ac adnoddau Cymru ac i lenwi’r genedl a phrosiectau ‘da i ddim’ fel melinau gwynt aneffeithiol! Byddai gan Gymru ddim gobaith mul o oroesi’n un darn fel ‘treftadaeth ranbarthol israddol’ o’r math ond, wrth gwrs, byddai ddim ots am hynny gan y cyfalafwyr cyn belled a’u bod nhw wedi llenwi eu coffrau eu hunain. Da iawn Plaid!

Ymddengys fod yna etholiad ar y gorwel i ddewis olynydd i Ieuan Wyn Jones fel Llywydd ar ‘Plaid’ ac ymddengys fod Dafydd Elis Thomas eisoes wedi bod yn ddigon hy i luchio ei enw i’r het. Duw a gwaredo Cymru os caiff yr ‘Arglwydd Amddiffynnydd’ yma ei ddewis fel yr arweinydd nesaf ar ‘Plaid’ Er iddo dderbyn baner Glyndŵr ar ran y Cynulliad yn 2001, mae’n casáu Owain Glyndŵr a’r gair ‘Annibyniaeth’ a’r un casineb ond mae’n ffrind mynwesol i’r frenhiniaeth Seisnig ac i’r cyfalafwyr melinau gwynt sydd a’u bryd ar ddinistrio ein treftadaeth tirluniol. Does dim cadarnhad pendant pwy fydd yr ymgeiswyr eraill i gyd eto ond hoffwn fanteisio ar y cyfle yma i erfyn ar yr aelodau hynny o ‘Plaid’ sy’n credu bod Cymru’n haeddu’r un ‘Annibyniaeth’ ac mae’r Alban am ei gael, i gefnogi’r ymgeisydd sydd yn mynd i wireddu breuddwyd Owain Glyndŵr a’i gyd Gymry.

Yn gynharach ym mis Awst, sgwennais erthygl ar gyfer ‘Y Cymro’ lle bu i fi ddatgan y byddai ‘Plaid’ yn haeddu’r enw ‘Plaid Cywilydd’ os nad oedd yn barod i warchod Cymru rhag cael ei rheibio gan Meistri’r melinau gwynt  ac os nad oedd hi’n barod i warchod Stad Efyrnwy rhag cael ei werthu i gwmnïau cyfalafol estron United Utilities a FIM. Dim son bod ‘Plaid’ yn mynd i godi bys bach i wneud dim hyd yma - ond tydi ddim yn rhy hwyr!  Mae Llysgenhadaeth Glyndŵr yn gosod y sialens i ‘Plaid’ ddangos arweiniad a gwneud safiad drwy gynnal Rali Cenedlaethol i gefnogi Pobl Llanwddyn yn Llanwddyn ar y 24ain o Fedi sef, dyddiad Brwydr Fyrnwy 1400.

Dylai ‘Plaid’ ddim ystyried eu hunain yn “rhy broffesiynol” i wneud safiad o’r fath ar ran Pobl Cymru. Wedi’r cwbl, Plaid Cymru, dan arweinyddiaeth Gwynfor Evans, oedd yn arwain yr ymgyrch i geisio ag  arbed Capel Celyn rhag cael ei foddi yn y chwedegau a dylent wynebu’r gwirionedd mai ymgyrchoedd fel un Tryweryn a’r ymgyrch yn erbyn yr Arwisgo yn 1969 oedd y catalydd a oedd yn gyfrifol dros i Plaid Cymru ennill tir yn sylweddol yn y 1960au. Ond, os nad yw ‘Plaid’, erbyn hyn, yn ddigon hyderus i ddangos arweiniad a gwneud safiad mewn achosion fel gwerthiant Efyrnwy a ‘thwyll’ mawr y melinau gwynt, gall ‘wir’ Pobl Glyndŵr, o bosib, ddim aros yn aelod ohoni? A hwyrach iddi fod yn hen bryd i’r Pobl Glyndŵr hynny adael i sefydlu Plaid newydd a fydd yn wirioneddol barod i warchod adnoddau ac asedau Cymru ac un a fydd yn barod i reoli a defnyddio’r adnoddau ac asedau hynny i wellhau gwasanaethau cymdeithasol a chymunedol a safon byw pob un o ddinasyddion Cymru. Hwyrach bod yr amser wedi cyrraedd i ‘Blaid Glyndŵr’ gael ei eni?

Siân Ifan
Prif Weithredwr Llysgenhadaeth Glyndŵr

Tuesday, 6 September 2011

NEWYDDION MIS MEDI - MIS HANES GLYNDWR 2011 Commemorating 'Dydd Glyndwr' 16 Medi and 'Battle of Vyrnwy' 24 Medi 1400 - The War of National Liberation Begins - FORGET NOT THE HEROIC SACRIFICE TO RESTORE WELSH INDEPENDENCE!. 
It's that time of year again...

MIS MEDI - MIS HANES GLYNDŴR - MIS HANES CYMRU 2011.

owain-glyndwr-embassyllysgenhadaeth.blogspot.com/.../heritage-ini... - Cached
30 Aug 2006 – Mis Medi - Mis Glyndŵr - Mis Hanes Cymru. .... After all, surely, Welsh History Month could make a most valuable contribution towards ...

The good news just in, is that there will be a 'Gŵyl Dydd Glyndŵr' event in Corwen on Dydd Glyndŵr Friday 16 Sept 2011 but seeing as this should be the 'national' Dydd Glyndŵr event on this date in the annual calendar of 'Glyndŵr' events - an opportunity for one and all to come from all parts of Cymru - and beyond, to visit the Corwen area and participate in the Gŵyl, I'm not sure how much 'national' promotion the event has recieved - other than on 'facebook'. Now, many people ,like myself, are wary of 'facebook' and similar sites and avoid them as much as possible so, I would question that an over dependence on facebook as a means of promoting an all important 'national' event such as 'Gŵyl Dydd Glyndŵr Corwen' is a sound strategy if the aim is to get people of all ages from Cymru and Beyond to visit the area and the Gŵyl.

However, the programme does state that the event is... a "community event to celebrate Owain Glyndwr Day" Well, if that is the 'sole' aim then I have to state that what could be a wonderful 'national' celebration and commemmoration is being 'dummed down' and that the Corwen community is losing out 'big time'  when it could really reap in the economic benefits.

The town now has a wonderful Owain Glyndŵr on horseback statue well worth showing off, there are many locations around Corwen associated with our gratest warrior Prince that are well worth visiting - and which would take, at the least, a few days to get around them all. This would entail staying at hotels and  B&B's in the area and would entail shopping in local shops and eating in local restaurants - which means, that there is enough scope for, at the least, a weekend long Gŵyl Dydd Glyndŵr in Corwen with a full programme which include activities, entertainment and a full itinary of all sites associated with Owain Glyndŵr and the War of Independence.

Let's hope the above is given some serious consideration for next year and in the meantime, see below the Corwen 'Gŵyl Dydd Glyndŵr' programme for this year:


Diwrnod cymunedol i ddathlu Dydd Owain Glyndŵr
A community event to celebrate Owain Glyndŵr Day

Gwener 16 Medi 2011: Amserlen y diwrnod / Timetable of the day:

... 9.30 am – Stori a chân gyda Sali Mali a Sam Tân / Story and song with Sali Mali and Sam Tân

10.00am – Eglwys Corwen / Corwen Church
Gwasanaeth gyda disgyblion Maes Hyfryd / A service with Ysgol Maes Hyfryd

10.30am – Sgwar Corwen / Corwen Square
Drymwyr Cambria a chyflwyno Torch Blodau / Cambria Drummers and presentation of the wreath

11.00am – 3.00pm – Canolfan Blas ar Fyw / Healthy Living Centre
Derbyniad Croeso & Pwy ydy Pwy? / Welcome reception & Who’s Who?

2.00pm – 4.30pm – Taith Hanes i Neuadd Goffa Glyndŵr / Historical Journey to the Glyndŵr Commemoration Hall
MAE ANGEN ARCHEBU TOCYNNAU AR GYFER Y DAITH HANES / TICKETS FOR THE HISTORICAL JOURNEY MUST BE PRE-BOOKED

2.30pm – 3.30pm – Pafiliwn Chwaraeon Corwen / Corwen Sports Pavilion
Dawnsio Gwerin / Fun and Folk Dancing

7.00pm – Gwesty Owain Glyndŵr / Owain Glyndŵr Hotel
Darlith Goffa Syr R. Rees Davies a chinio / Sir R. Rees Davies Lecture & Dinner.

John Gwilym Jones yn cyflwyno darlith lenyddol. Trefnir gan Pwyllgor Dydd Owain Glyndŵr. Tocynnau £12.50 yn cynnwys bwffe. Gwesty Owain Glyndŵr, 7.00 pm. Cysylltwch â Sian Parry ar 07766 703363 / sian_parry@tiscali.co.uk. Noddwyd gan Llenyddiaeth Cymru.

MAE ANGEN TOCYNNAU AR GYFER Y DDARLITH HON, I ARCHEBU CYSYLLTWCH A GWESTY OWAIN GLYNDWR AR 01490 412115 / TICKETS ARE NEEDEDFOR THE LECTURE & DINNER, TO BOOK CONTACT THE OWAIN GLYNDWR HOTEL ON 01490 412115


8.00pm – Tafarn y Delyn, Corwen / The Harp Hotel, Corwen


Gornest y Limrigau Lol a Phentennyn / Laughter and Limerick competition & Pentennyn
Gwybodaeth Pellach / Further Information: 07766 70 3363 or 01490 412967.

But, of course, not everyone from other parts of Cymru can make it to join in the Corwen Dydd Glyndŵr festivities and its just as important for those that cannot attend, due to distance from other parts of Cymru, to organise a Dydd Glyndŵr event in their own community on or about Medi 16 as an opportunity for their community to celebrate what was achieved by our greatest of national heroes and his Cymric supporters. Let's cover our land in Owain Glyndŵr flags during this MIS MEDI - MIS HANES GLYNDŴR - MIS HANES CYMRU. It gets better every year as more and more Cymry are realising that flying this flag is a statement that we are 'Juratus Oweyn...faithful to Owain and that we will continue his struggle to ensure that his nation - our nation, is not sold off at any price to modern day global robber barons and English princes. 


Let's see how many castles and other historic buildings will be flying the Glyndŵr flag on Dydd Glyndŵr this year. Get in touch with CADW now and make sure that they do honour Tywysog Owain by flying his flag, on his day, on all the castles and other civic buildings under their jurisdiction. Let's see if they can manage a substantial increase on recent years? we'll see?

People in Caerdydd can also ensure that the Welsh Assembly flies the gigantic embroidered Owain Glyndŵr flag that was presented to them by Llysgenhadaeth Glyndŵr and Welsh Castle Crafts on Dydd Glyndŵr 2001. Send us news and/or pics of Glyndŵr flag sightings on Owain Glyndŵr Day wherever they may be sighted in Cymru. The first pub to fly the flag in Abertawe (as far as we know) is the Adam and Eve, a really good music pub located on the High Street.


The Adam and Eve has an ideal function room for an Abertawe 'Dydd Glyndŵr social evening' and it leads onto a good sized beer garden. The last time I enquired, this function room can be had for free!Also, I was told that at least three pubs in Neath fly the flag. Strangely enough, havent sighted one in Clwb Tŷ Tawe yet or on sale in Siop Tŷ Tawe?

I will post an up to date picture gallery of all the places that we know of that fly the Glyndŵr flag following the weekend of 16 Sept so, get snapping and send us your pics.

***
                                        

Windmills of Mass Destruction. For those that have'nt read my article on this issue (in my  'Tarian Glyndŵr' and my  'Owain Glyndŵr Communicates blogs) please read them as I have tried to inform as to why the 'carpet windmilling' of Wales is a 'big scam' that is set to destroy our nation whilst making the globalist capitalists richer and the poorest in Cymru poorer. 

tarianglyndwr.blogspot.com/ - Cached
Homeland Defence - Fighting English Imperialism and Colonialism since 1400. Mudiad Tarian Glyndŵr campaigns against oppression of our ..

Also, see the film on this U-tube link that was sent to me which is also another really good reason why we must not have these 'windmills of mass destruction' in the forestries of Cymru.
http://youtu.be/MOfHxINzGeo

Welsh speakers can also read my letter below which appeared in last week's Cymro and there are more letters in Cymraeg and English on Tarian Glyndŵr and Owain Glyndŵr Communicates.Above: Letter in Y Cymro 2 Medi 2011.


I cannot stress enough that this issue is 'very real' and its all going on now right under our noses with the full cooperation of greedy Welsh collaborators. If you really love Cymru you must give your support to the campaign to STOP THIS WINDMILLING OF CYMRU NOW! or, be prepared for the consequences if you dont! which will be total despoilation and devastation of our countryside and desecration of our heritage in the landscape. We at Llysgenhadaeth Glyndŵr are taking a special Interest in the defence of Mynyddoedd Pumlumon - 'Our Sacred Hills', do join us in this campaign and in support of the action already taken by the Cambrian Mountain Society against plans for the SSE/Statkraft Nant y Moch Windmill Plantation and 'Turbine Highway' into the 'Cradle of Cymru' - Mynyddoed Pumlumon - 'Our Sacred  Hills'. The struggle against the Windmill Masters - Robber Barons is one being fought in communities all over the land. Pobl Glyndŵr should support these campaigns as well as our Llysgenhadaeth Glyndŵr national campaign to defend 'our 'Sacred Hills'. We have made a start - join us, with 'Glyndŵr Ramblers' to the fore in this campaign that will become a national struggle at  FORTRESS GLYNDŴR JUNE 2012, further details will be released in due course in the blog below:
glyndwrramblers.blogspot.com/ - Cached
18 Aug 2011 – GLYNDWR RAMBLERS PATHFIDER TRAILS - WALKING BACK INTO WELSH HISTORY - EXPLORING OUR HISTORICAL HERITAGE IN IT'S NATURAL ENVIRONMENT TO ...


BRWYDRAU GLYNDWR

brwydrauglyndwr.blogspot.com/ - Cached
26 Aug 2011 – BRWYDRAU GLYNDWR. Material associated with the Military History of the Last Great War of Welsh Independence 1400 - 1416 - 1422. ...

Plaid Cymru members could start the defence of Cymru from these monstrosities immediately by placing emergency motions before conference this coming weekend. See link below for details in regards to Plaid Cymru Conference. 

Annual Conference 2011 - Plaid Cymru

www.english.plaidcymru.org/events/2011/.../annual-conference-201... - Cached
I'm going to thsi years #plaidconf! Are you? Find out more info about plaid ...

 I therefore appeal to Plaid members attending the conference to put forward motions condemning:

1: The Windmilling of Wales By the 'Robber Barons' of Global Corporate Capitalism.
2:  To end any and all Plaid Cymru and 'Cultural Corruption' Connections with this Cheque Book Conquest and Neo Colonialism.

3: Plaid Cymru condemns 'Statkraft Norway' oppression of the Mapuche of Chile/patagonia and involvement with the Forestry Commission in building of a 'Turbine Highway' into 'Our Sacred Hills' - Mynyddoedd Pumlumon.

4: Plaid Cymru calls upon it's members to support Anti - Wind Farm Campaigns in communities throughout Wales and Nationally in campaign to holt the Nant y Moch Windmill Plantation as an urgent priority.

5: Plaid Cymru commits to the Liberation of the Vyrnwy Estate and holds rally there on 24 Mis Medi 2011. This is Capel Celyn/Tryweryn all over again, what's holding Plaid Cymru and Welsh Nationalists back?

We suspect that Eryl Vaughan of Windpower Wales and Llywelyn Rhys of RenewableUK - Cymru will have booked stands at the aforementioned Plaid Cymru Conference in Llandudno as from 9 Medi 2011. If these Windmill Masters are having stands there - and we suspect strongly that they are, it would cerainly be worthwhile for an anti - Windmills group or, for a number of Windmill groups  to stage a 'picket and lobbying protest at the conference  and we would urge anti Windmill groups to give this top priority consideration. We stress this is an opportunity too good too be missed.

<><><><><><><><><><><><><><><><><><> <><><><><><><><><><><><><><><><><><> <><><><><><><><><><><><><><><><><><> <><><><><><><><><><><><><><><><><><>
We will not be able to make the Plaid Conference as we will have need to travel up North a bit later (between 16 - 24 Mis Medi - Mis Glyndŵr) to carry out a little 'Anti - Windmill Master' campaigning in 'Y Perfeddwlad' aka Denbighshire in connection with some commemorative activity at Vyrnwy:BRWYDRAU GLYNDWR: THE BATTLE OF VYRNWY 24 MEDI 1400: 'TARIAN ...


brwydrauglyndwr.blogspot.com/.../battle-of-vyrnwy-26-medi-1400... - Cached
24 Oct 2010 – Mudiad Tarian Glyndŵr campaigns against oppression of our people and.... Embassy Glyndŵr's case against the Vyrnwy 'land' grab issue. ...

***
I have provided in our 'Owain Glyndwr Communicates' blog a new post as a directory of OGC links to previous posts giving information and reports on previous national and local 'Dydd Glyndŵr' commemorations and celebrations. Such offers not only an informative look back to all that Llysgenhadaeth Glyndŵr, and its mother movement Cofiwn, has achieved over the years but also provides ideas as to how to hold a successful ' Gŵyl Dydd Glyndŵr' in your community as well as encouraging Pobl Glyndŵr to attend the National events in Corwen and Machynlleth. Owain Glyndwr Communicates.: ANNUALLY COMMEMORATING ...


owain-glyndwr-embassyllysgenhadaeth.blogspot.com/.../annually-...
30 Jul 2006 – ANNUALLY COMMEMORATING 16 MEDI 'DYDD GLYNDWR' LOCALLY IN EVERY .... 1 Jul 2008 – Owain Glyndwr Communicates. Promoting ...hwbhanes.blogspot.com/ - Cached
7 Aug 2011 – HWB HANES CYMRU/WELSH HISTORY HUB. ALL MATTERS WELSH HISTORY INFORMATION and NEWS, a useful centre for the exchange ...

Note: nag the Civic Trust Wales to do much more on Owain Glyndwr connection:
 1. www.civictrustwales.org/ - Cached
  The Civic Trust for Wales promotes civic pride as a means to improving the quality of ...environment service, is Wales's contribution to European Heritage Days. ... Flickr (joining Flickr is free and you can upload 300MB of images each month. ...

 2. Open Doors | European Heritage Days in ... - The Civic Trust for Wales


  www.civictrustwales.org/ehd/ - Cached
  Details of Open Doors | European Heritage Days in Wales; partner with ...
  This lot below are also slacking too, so, I suggest you start jumping all over them!
  National Trust Wales UKnational-trust.wales.info/ - Cached
  Stately homes, castles and gardens in the care of the National Trust in Wales and a year-round programme of events including open-air theatre and many ...
Hyddgen 2012
Patriots become 'Pobl Glyndŵr' and make ready to cross over Bont Glyndŵr into 'Our Sacred Hills' - Mynyddoedd Pumlumon. Make ready to follow in the footsteps of Owain Glyndŵr and his followers, out of Eryri from Cader Idris into Hengwm and on to Hyddgen where history was made. In the making of  Cyfamod Cerrig Glyndŵr' and Forged in Glyndŵr's first victory at the 'Battle of Hyddgen 1401'.

BBC - Mid Wales Owain Glyndwr - Hyddgen Walk


www.bbc.co.uk/wales/mid/sites/owainglyndwr/.../hyddgenwalk.shtm... - Cached
24 Nov 2005 – John Morgan of Aberystwyth Ramblers takes us on a journey around the site of Owain Glyndwr's Battle of Hyddgen in the mountains of ...

Further Information in due course.


***
Interesting:
 1. Owain Glyndŵr National Monument Papers


  www.archiveswales.org.uk/anw/get_collection.php?inst_id... - Cached
  Administrative and biographical history: In 1894 a campaign was instigated to establish a National Memorial to Owain Glyndŵr in Corwen, Merionethshire. ...

 2. Statue commemorating Owain GlyndwrCorwen:: OS grid SJ0743 ...


  www.geograph.org.uk/photo/1861994 - Cached
  17 May 2010 – This statue depicts Owain, in armour, mounted on his warhorse, shouting a rallying cry to his Welsh forces before peeling off eastwards towards ...
Stop


Byd Glyndŵr

bydglyndwr.blogspot.com/ - Cached
23 Jun 2008 – Byd Glyndŵr. To provide a base from which Embassy Glyndŵr may set up a Cenedl Glyndŵr - International Consular Service, also serving as a ...
Press