Friday, 27 May 2011

Mae pobl Trefaldwyn wedi cychwyn y brwydro ond ble mae'r gweddill o Gymru arni?
1500 o Bobl Trefaldwyn a'u cefnogwyr o rannau eraill o Gymru (yn cynnwys llond dyrniad bach o Bobl Glyndŵr) yn protestio o flaen adeilad y Cynulliad Cymreig dydd Mawrth diwethaf (Mai 24) mewn gwrthwynebiad i bolisi TAN 8 (melinau Gwynt)  y sefydliad hwnnw.Daeth cnewyllyn bychan o Aelodau’r Cynulliad allan i gyfarfod y protestwyr ac roedd pob un ohonynt, yn ystod eu hareithiau yn cyfaddef nad oeddent wedi gweld protest mor enfawr o flaen ddrysau’r Cynulliad o’r blaen. Yn ogystal, bu i bob un ohonynt gyfaddef nad oedd TAN 8 yn gweithio ac addo i geisio a 'thrawsnewid' y polisi ‘gwallgof’ ond, y gwir amdani yw bod rhaid cael gwared â’r polisi i  osod y Ffermydd Gwynt aneffeithiol ac aneconomaidd yma ar dir Cymru unwaith ac am byth! Yr unig rai sy’n elwa yw’r cyfalafwyr sy’n eu cynhyrchu, y perchnogion tir sy’n gwerthu tir  ar eu cyfer, ychydig o weithwyr sy’n cael gwaith ‘dros dro’ i osod yr angenfilod yn eu lle, a Lloegr - a fydd yn derbyn y mwyafrif o’r trydan a gynhyrchir!  Mae’r ffermydd gwynt ma’n lledaenu fel feirws ar hyd a lled Cymru ac fel petai hynny ddim yn ddigon, mae’n ofynnol i adeiladu is-orsaf ynni ar hyd a lled 20 o erwau o ‘fwynder Maldwyn’ ynghyd a byddin o beilonau 50 medr o uchder a fydd yn cysylltu 800 o felinau gwynt drwy 100 milltir o raffau cebl i’r grid ‘cenedlaethol’ h.y. ‘cenedlaethol’ yn ystyr ‘Lloegr’ ‘o genedlaethol’!Unwaith eto. Mae tiriogaeth Cymru’n cael ei rheibio o dan ein trwynau a hynny gyda chydweithrediad llawn ein cynghorau lleol a’r gwleidyddion ym Mae Caerdydd. Mae’r ‘gwallgofrwydd’ diweddara’ ma i gymryd lle ar dir sy’n rhan o diroedd etifeddol Tywysog Owain Glyndŵr. Ar y diriogaeth yma mae olion Llys Mathrafal, sef Llys brenhinol tywysogion Powys ac, yn ogystal, ar y tir yma mae Rhyd Chwima, lle gorfodwyd Harri’r III i gydnabod Llywelyn III yn Dywysog ar Gymru ar Fedi 29, 1265. Sut all ein cynghorwyr a gwleidyddion etholedig fod mor haerllug ac amharchus o’n etifeddiaeth i allu cyd-fynd a chynllun a all ond dinistrio’r diriogaeth hanesyddol ôll-bwysig yma’n llwyr! Fy nghyngor i yw i wladgarwyr Cymreig gofio am y fradwriaeth yma pan ddaw'r etholiadau nesaf. Peidiwch â phleidleisio i’r cynghorwyr a gwleidyddion hynny sy’n gwrthod a disgyn ar eu bai ac sy’n mynnu cario’n flaen a’r cynllun neu ‘gynllwyn’ yma ta waeth i ba blaid maen nhw’n perthyn!Roedd y brotest fawr ddydd Mawrth yn ‘ysgytwad’ i aelodau’r Cynulliad heb os, ac mae gennym ddigonedd o resymau fel cenedl i fynd yno (ac at ddrysau’r Cynghorau Sir) dro ar ôl tro i brotestio a mynnu cyfiawnder i’n pobl a’n cymunedau ond, os ydym yn mynd i wneud hynny yn effeithiol yn yr un modd a wnaed dydd Mawrth, yna mae’r rhaid i ni ddysgu uno’n gadarn fel cenedl du ôl i bob ymgyrch sydd angen ei hymladd. Tyda ni ddim mewn sefyllfa i fod yn ‘blwyfol’ parthed ein hymgyrchoedd a gweithredu yn erbyn un "cynllwyn" tra bod y baricedau i lawr ymhob man arall lle mae'r "cynllwyniau" 'ma'n cymryd lle drwy Gymru.
Cofiwch mai ein cenedl ni’r Cymry yw hi - ac arnom ni mae’r cyfrifoldeb i’w hamddiffyn. Erfyniais yn fy neges ddiwethaf ar i ‘bobl Glyndŵr a gwladgarwyr eraill gymryd ran yn y brotest dydd Mawrth. Dim ond 4 person (6 os ydych yn cyfrif baneri’r Llysgenhadaeth) ddaeth a baneri Glyndŵr i’r brotest - a diolch iddynt am wneud hynny - ac i’r cnewyllyn bach arall daeth i ddweud helo a dangos eu hwynebau - a’u cefnogaeth. Ond ‘rhag cywilydd’ i’r cannoedd o Gymry sy’n byw yng Nghaerdydd ac mewn trefi cyfagos yn y De ac a wnaeth dim ymdrech o gwbl i gefnogi! Yn arbennig gan fod llond 33 bws o ymgyrchwyr wedi teithio am 7 awr i ddod o Ganoldir Cymru! Yn eu plith, y W.I. ond ble oedd Merched y Wawr?


Roedd hyd yn oed cwn Maldwyn yn protestio; ymddengys bod ganddyn nhw mwy o synnwyr cyffredin na'r gwleidyddion! Siaradodd yr A/S Glyn Davies fel cenedlaetholwr cadarn yn y brotest ac fe addawodd i frwydro ‘hyd yr eithaf’ yn erbyn y ‘cynllyn gwallgof’ - fel gwnaeth Siân Lloyd ac Iolo Williams a ddwedodd iddo fod wedi cael “llond bol” ar y “Senedd o bypedau” ym Mae Caerdydd a’u cynlluniau gwallgof ar gyfer ein cenedl.

Atgoffodd Myfanwy Alexandra’r dorf mai gwlad Glyndŵr oedd o dan fygythiad a byddai hithau hefyd yn ymladd i’r eithaf i’w amddiffyn ond ymhle oedd ei chwaer, Helen Mary Jones - a ble oedd Aelodau Cynulliad eraill Blaid Cymru? Daeth Seimon Thomas allan i dderbyn telpyn o welltwair oddi wrth blant ysgol Meifod ac awgrymu yn ei araith y dylai’r protestwyr fynd i brotestio i’r Cynghorau Lleol yn ogystal ag i’r Senedd-Dŷ yn San Steffan hefyd. Y cynghorau lleol, ia, ond San Steffan? Dwi ddim yn meddwl Seimon, llanastr y Cynulliad Cymreig yw hwn a beth yw’r pwynt o gael mwy o bwerau os nad ellir dileu’r policy abswrd ma! Dylem ddim gorfod mynd ‘gap yn llaw’ i San Steffan am ddim byd byth eto! 


Dim ond y cychwyn oedd protest dydd Mawrth, bydd ymgyrchu rŵan nes bydd y polisi o osod ffermydd gwynt a’u his-orsafoedd a’r peilonau enfawr ar hyd a lled Cymru wedi ei ddileu unwaith ac am byth. Dewch i ni, fel gwladgarwyr (Cymraeg a Di-Gymraeg ein hiaith) wneud pob ymdrech sy’n gorfforol bosibl i uno mewn gwrthsafiad yn erbyn y rheibio gwallgof diweddara yma ac yn erbyn pob ‘gwallgofrwydd’ arall sy’n brysur ein dileu fel cenedl.
Cyflwynwyd deiseb i'r Cynulliad gyda 13,000 o enwau arni yn gwrthwynebu'r polisi TAN 8 - ac roedd yr enwau yma wedi cael eu casglu mewn mis! Casglwyd 500 yn ychwanegol ar diwrnod y brotest.  Dewch i ni rwan ychwanegu mwy a mwy o enwau tuag at y rhestr yma o wrthwynebwyr er mwyn dangos yn glir iawn bod y mwyafrif o bobl Cymru yn gwrthwynebu'r polisi gwallgof! Yna, cychwynwch eich ymgyrchu o ddifrif drwy fynd ati i berswadio eich cynghorwyr lleol a gwleidyddion Cymru bod yn rhaid iddynt ddisgyn ar eu bai ynghyd a hyn ac ymuno'r â'r ymgyrch i gael gwared o'r cynllyn!Cofiwn Dryweryn…Cofiwn Fyrnwy…Cofiwn Drefaldwyn??? Cofiwn Gymru – Cenedl Glyndŵr???

Gwrandewch ar 'alwad Glyndŵr'. Gwyliwch y gwagle am fwy o newyddion parthed ymgyrchu ar bob ffrynt yng Nghenedl Glyndŵr!


Gellir cael fersiwn Saesneg o'r adroddiad a'r neges uchod ar...

tarianglyndwr.blogspot.com/
17 Aug 2010 ... Mudiad Tarian Glyndŵr campaigns against oppression of our people and expropriation of our land and its natuural resources. ...


Siân

Monday, 23 May 2011

POBL POWYS WALKING AGAINST WINDFARMS, ELECTRICITY HUBS AND PYLONS TOWARD CARDIFF PROTEST ON TUESDAY 24 MAY 2011 - POBL GLYNDWR BE THERE!.

Pic Below: Shows Pobl Powys with Baner Llywelyn III (in Distress *) and Baner Glyndŵr enroute Sunday from Brecon to Merthyr Tudful. The walkers are greeted by Gethin ap Gruffydd on behalf of Cymdeithas Lewsyn yr Heliwr with the 'Baner 1831' and the 'Red Pitchfork Flag' of the Land and Liberty Campaign. Full photo Feature on line to be posted on the 'Gwerin Owain -Owain's Folk' Blog tomorrow.* Baner Llywelyn in Distress explained: Baner Llywelyn turned up side down as a sign of distress. Often this can also denote surrender. See Llywelyn III/1282 Memorial at Aberffraw 'Shield bearing Arms of Llywelyn III/Gwynedd turned upside down, patriots are flyning Baner Llywelyn III like this to signfy protest that the English Royal Crown have stolen this flag and stuck the Crown of English Princes of Wales upon it.  also see WAG Coat of Arms depicting the 'Arms of Gwynedd' Shild topped by an English Crown, that says it all about them!  This idea has been inspired by Hawaiian Patriots who also fly the Hawaiian Flag upside down as an act of protest.


A group of anti wind-farm protestors are now on the fifth day of their walk from Y Trallwng to Caerdydd as part of the campaign to draw public attention to the proposed plan for a 20 acre substation and 100 miles of power cables which will be carried on pylons that will link 800 wind turbines in Trefaldwyn (Montgomery) to the National grid. The main part of the protest walk will end in Caerdydd tonight and then others will join the group in Caerdydd tommorrow morning to walk down to the Welsh  Assembly to take part in a major protest rally where 1000's of anti wind turbine protestors are expected to be present.

Embassy Glyndŵr is 100% behind this campaign organised by CUP (Cadwriaeth Ucheldir Powys) for a number of reasons. In the first instance, we are totally fed up of seeing our beautiful motherland being ravaged, time and time again, for political and capitalist gain. We know that these 'monstrosities are heavily subsidised, are unpredictable and therefore ineffective. We certainly have plenty of other alternatives to produce the needed energy for Cymru. This major 'mad plan' is to produce and supply energy for the national grid. Will the Cymric people benefit from it? of course not. If this 'mad' plan goes ahead, a major part of our nation will be ravaged and the people of Trefaldwyn will have to live with 800 of these ugly alian giants as well as with all the pylons and cabling that will link them to the national grid.

We have already witnessed the windmilling of many areas of our nation and this is the latest intended 'madness' that the politicians and their capitalist allies are confident that we, in Cymru, will once again put up with. But hopefully, tommorrow's protest rally in Bae Caerdydd will make them think again as they witness 1000's of people in a 'Wales United Front' hammering on their door shouting "DIM TAN 8 i GYMRU"..."DIM MELYNAU GWYNT...DIM IS-BWERDAI"!  ("NO TAN 8 FOR CYMRU"..."NO WINDMILLS...NO SUB-STATIONS"

Those of you who can, please, please, please join the protest in Bae Caerdydd tommorrow morning and then join CUP because this is just the beginning of what's going to be a long campaign. No Cymric patriot (Cymreig or English speaking) could possibly allow such sacrilige to take place without making a stand. So, please, let's have a strong and defiant united stand on this issue. 

COFIWCH DRYWERYN...BYTH ETO! ...COFIWCH VYRNWY...BYTH ETO! COFIWCH DREFALDWYN??? 

Programme for the Protest Tommorrow morning.

11.30 am – Be ready outside the Millennium Centre in Cardiff Bay. Choir singing Calon Lan

Proceed round to the Senedd with the Choir etc

12.00 - Speech – Glyn Davies

Presenting the petitions – please make sure that you have returned any paper copies to the address below by the end of this week.

6 children will carry caskets of turf and present them to each of the AMs, saying “This is part of our uplands; guard it well; this is our heritage; keep it safe.”

The AMs will then either agree and take it,...or not.

Protestors then sings Calon Lan and our National Anthem. Led by the choir
We expect proceedings to be over by 1pm.

CUP has written to John Griffiths, the newly appointed Minister for the Environment and Sustainability, requesting a meeting on the 24th which we hope to have after the representation.


Coach contacts:


Cefn Coch - Menna Watkins/ Judith Huxley 01938 810247

Welshpool / Meifod– Carol Davies – davies.thecrest@virgin.net

Four Crosses and; Arddleen – Cllr. Graham Brown – graham.harris@powys.gov.uk

Abermule, Berriew - Rhiannon – book on facebook - ConservationofUplandPowys

Kerry – Hilary – book on facebook

Tregynon - Geoff & Jo Weller - geoff180@gmail.com

Llanfair Caereinion – Ivernia Watkin – 01938 810019

Newtown - Mike Brennan - mbrennan578@btinternet.com

Knighton & Presteigne – Sarah Myhill - secretary @cupowys.org

Shropshire – Steve Elliot –steve@nopylonsinreavalley.co.uk

Builth Wells – Ann West – annwest@turbinefree.co.uk

Carmarthenshire – Caroline Evans – carolineevans1@yahoo.co.uk

If you want a membership form to join CUP or want any further details about tommorrow, please contact Alison Davies at:
01938 810036; 07834209161

email: chairman@cupowys.org
website: http://www.midwaleswind.co.uk/ST

--------------------------------------------------------------------------------